!! MARATHA MANDIR !!

Maratha Mandir Marg,
Mumbai Central,
Mumbai - 400 008
Telephone: 23077330 / 66044150
Fax: 23099360
Email: marathamandir@hotmail.com

Estd: 1945